По повод 20 Ноември – Светскиот ден на детето во нашето училиште, ООУ „Стив Наумов“, беа реализирани разновидни пригодни активности за негово достојно одбележување, а преку нив учениците имаа можност и да се потсетат на „Конвенцијата за правата на децата“:

-Читање реферат и стихотворби за децата преку разглас – Сара Ангелковска, Мила Ангелковска и Ива Ѓорѓиевска од VIа одд;

-Уредување на училишно пано – одд. наставници Руменка Дејанова, Јулијана Печевска и Љубинка С. Петрушевска;

-Изработка на плакат за 20 Ноември – учениците од IIIа одд. со одд. наставник Гордана Мацкова;

-Изработка на флаери за детските права – учениците од Iа одд. со одд.наставник Ивана С. Спасиќ;

-Презентација за „Конвенција за правата на децата“- учениците од Iб одд. и одд.наставник и координатор за Детска организација Елизабета Каранфилова.