УЧИЛИШЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШЕН ОДБОР ВО ООУ „СТИВ НАУМОВ“

р.б. име и презиме назначување функција
1. Димитар Проданов Совет на родители претседател
2. Шенај Исмаил  Кутај Совет на родители заменик претседател
3. Јелена Обочки Апостолова Совет на родители член
4. Тоше Трајковски наставници член
5. Слободанка Басотова наставници член
6. Мери Тодорова Младеновска наставници член
7. Убавка Наумовска Претставник од основачот

член