УЧИЛИШЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШЕН ОДБОР

1. Билјана Теовска стручен соработник/претседател  на УО
2. Јанковска Магдалена претставник  од редот на наставниците
3. Дејанова Руменка претставник  од редот на наставниците
4. Сашо Јордановски претставник  од Советот на родители
5. Габриела Чобанова претставник  од Советот на родители
6. Димитар Проданов претставник  од Советот на родители
7. Александра Спасеска претставник од основачот