Организатор на натпреварот: Сојуз на математичари на Македонија; ООУ„Браќа Миладиновци“, с.Миладиновци, Илинден

Датум на реализација: 26.03.2022 година;

Број на учесници од од IV-IХ одделение од ООУ„Стив Наумов“ –  13 ученици.

Натпреварот се реализираше со физичко присуство на учениците во ООУ„Браќа Миладиновци“, Миладиновци, општина Илинден, со времетраење од 120 минути. Согласно критериумите за наградување според постигањата, наградени се 11 ученици од ООУ „Стив Наумов“, Скопје и освоени се: 1 второ место, 6 трети места и 5 пофалници.

р.бр име и презиме на ученик одделение – паралелка пласман/ освоена награда име и презиме на ментор
1. Лео Андов IV -б III место Марија Лефковска
2. Марко Стојевски IV -б пофалница
3. Максим Маринковиќ V – б III место Анетка Трајкова
4. Никола Демјански V – б III место
5. Мелани Николова VI – а пофалница Даниела Димишковска
6. Софија Гудумановски VI – а учество
7. Марија Трпинова VI – б III место
8. Лина Петрушевска VI – в учество
9. Никола Тоневски VI – г III место
10. Милан Стојчевски VII -а пофалница Олгица Ристовска
11. Ѓорѓи Цветковски VIII -б III место  
12. Ангела Боева VIII -в пофалница Даниела Димишковска
13. Методија Златановски IХ – г II место Даниела Моневска

 

Вкупно 4 ученици од VI – IХ одделение ги исполнуваат условите за освоено најмалку III место и ќе имаат можност да го претставуваат нашето училиште учествувајќи на Државниот натпревар по математика што ќе се одржи на 14-15.03.2022 година.

Им честитаме на учениците и нивните ментори и им посакуваме многу успех во понатамошното натпреварување.

ООУ„Стив Наумов“ – Скопје