Oсновна цел на додатната настава е да обезбеди систематска работа со надарени и талентирани ученици во текот на целата година, нивно креативно ангажирање, унапредување на способностите, потесна професионална ориентација, учество на натпревари итн.

Оваа настава ќе се изведува во текот на наставната година со еден час неделно за учениците од II до IX оддление.

За учениците кои во текот на задолжителната настава и низ другите воспитнообразовни активности покажуваат зголемен интерес и значителни резултати ќе се организира додатна настава по одделни предмети. Наставникот е должен да им ја понуди програмата за додатна настава на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат истата.

Реализацијата на додатната настава се евидентира во одделенскиот дневник и е дел од годишниот глобален план на секој наставник.