Податоци за реализација на додатна и дополнителна настава и часови за слободни ученички активности-одделенска настава за учебната 2022/2023 година

 

Наставници кои реализираат одделенска настава за III одделение

 

Наставник

 

 

 

Додатна настава Дополнителна настава Слободни ученички  активности
ден час ден час ден час
Марлена Најдовска петок 5 вторник 6 петок 6
Андријана Стефановска петок 5 вторник 6 петок 6
Славица Стојаноска петок 5 вторник 6 петок 6
Анета Младеновска петок 5 вторник 6 петок 6
Билјана Личкова петок 5 вторник 6 петок 6
Тања Горгиева петок 5 вторник 6 петок 6

 

Податоци за реализација на додатна и дополнителна настава и часови за слободни ученички активности – предметна настава за учебната 2022 /2023 година

 

Наставник Додатна настава Дополнителна настава Слободни ученички  активности
ден час ден час ден час
Магдалена Јанковска петок 6 четврток 6 понеделник 7
Олга Добревска понеделник 6 четврток 6 понеделник 7
Славјанка Николова вторник 6 среда 6 петок 6
Татјана Арсова понеделник 6 четврток 6 понеделник 7
Благица Блажеска петок 6 петок 7 среда 8
Бојана Митевска понеделник 7 среда 7 четврток 7
Анита Костадиновска понеделник 5 среда 6 понеделник 6
Моника Трајкоска среда 7 понеделник 7 вторник 7
Софија Петроска понеделник 8 среда 8 четврток 8
Даниела Моневска среда 6 понеделник 6 понеделник 7
Олгица Ристовска среда 6 понеделник 7 понеделник 8
Даниела Димишковска вторник 6 вторник 7 понеделник 8
Билјана Ристоска среда 6 среда 7 среда 8
Лилјана Трајкова вторник 7 четврток 6 Четврток 7
Александар Каровски среда 6 среда 7 среда 8
Тоше Трајковски вторник 8 четврток 8 петок 8
Марина Грамова четврток 8 среда 6 понеделни 8
Владанка Михајловска вторник 6 вторник 7 вторник 8
Благица Јованова четврток 8 вторник 8 среда 8
Емилија Божиновска вторник 8 четврток 8 петок 8
Виолета Радулова вторник 8 среда 8 четворток 8
Дарко Димитријевиќ понеделник 8 вторник 8 среда 8
Марјан Трајковски вторник 7 четврток 7 понеделник 8
Даниела Денковска понеделник 8 четврток 8 среда 7
Лилјана Стефановска вторник 8 среда 8
Анета С. Николовска вторник 8 четврток 8 вторник 8
Донка Николовска среда 8 петок 8 понеделник 7
Валентина Николовска вторник 7 вторник 8
Даниела Ристеска понеделник 8 вторник 8
Биологија нов четврток 6 петок 8 четврток 7

                                                                                                     

                                                                                                                                         Директор 

                                                                                                                                    _____________________  

                                                                                                                                     /Елизабета Јовановска/