РАСПОРЕД НА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА И ЧАСОВИ ЗА

СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

                                     за учебната  2021/2022 година

наставници кои реализираат одделенска настава од I до V одделение

наставник додатна настава дополнителна настава слободни ученички  активности
ден час ден час ден час
Гордана Мацкова петок 6 вторник 6 понеделник 6
Елица Милошевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Славица Трипуноска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Љубинка С. Петрушева петок 6 вторник 6 понеделник 6
Јулијана Печевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Радица Стоилковска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Благица Илијевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Апостолова Сузана / / / / среда 5
Марина Јаковиќ / / / / среда 5
Слободанка Басотова петок 5 вторник 6 понеделник 6
Марија Лефковска петок 5 вторник 6 понеделник 6
Маја Питроповска петок 5 вторник 6 понеделник 6
Ивана С.Спасиќ / / / / среда 5
Розета Фиљкова петок 5 вторник 6 понеделник 6
Руменка Дејанова вторник 7     среда 6 понеделник 7
Анетка Трајкова вторник 7     среда 6 понеделник 7
Ана Ристовска вторник 7     среда 6 понеделник 7
Ангелина Трајковска вторник 7     среда 6 понеделник 7
Елизабета Каранфилова / / / / среда 5
Елена Боневска / / / / среда 5
Тања Гигова / / / / среда 5
Елена Панева / / / / среда 5
Марлена Најдовска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Лила Стојковска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Андријана Стефановска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Анета Младеновска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Славица Стојаноска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Тања Горгиева вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Анита Костадиновска понеделник 5 среда 6 петок 5
Марјан Трајковски вторник 6 четврток 6 петок 6

 

РАСПОРЕД НА ДОДАТНА НАСТАВА ВО ПРЕДМЕТНА

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

наставник наставен предмет ден час
Бојана Митевска англиски јазик среда 6
Благица Блажевска англиски јазик четврток 7
Билјана Ристоска физика четврток 7
Јосиф Шапкалиевски англиски јазик четврток 7
Софија Петроска француски јазик понеделник 8
Татјана Арсова англиски јазик четврток 6
Даниела Ристеска етика на религии вторник 8
Емилија Божиновска ликовно образование петок 8
Марина Грамова географија вторник 6
Александар Каровски историја петок 7
Даниела Моневска математика петок 6
Олгица Ристовска математика петок 6
Лилјана Трајкова хемија четврток 7
Марјан Трајковски физичко и здравствено образование четврток 6
Славјанка Николова македонски јазик среда 7
Магдалена Јанковска македонски јазик понеделник 7
Валентина Николовска класична култура во европската цивилизација вторник 8
Анета С. Николовска географија четврток 8
Олга Добревска македонски јазик петок 6
Тоше Трајковски историја среда 8
Владанка Михајловска информатика четврток 7
Славица Стефановска биологија вторник 7
Дарко Димитијевиќ физичко и здравствено образование вторник 8
Благица Јованова музичко образование среда 8
Даниела Денковска природни науки/биологија четврток 8
Даниела Димишковска математика
Донка Николова техничко образование петок 7
Виолета Радулова физичко и здравствено образование среда 8
Лилјана Стефановска етика / граѓанско образование среда 8
Анита Костадинова англиски јазик понеделник 4
Моника Трајковска германски јазик среда 8