РАСПОРЕД НА ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА И ЧАСОВИ ЗА

СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

                                     за учебната  2021/2022 година

наставници кои реализираат одделенска настава од I до V одделение

наставник додатна настава дополнителна настава слободни ученички  активности
ден час ден час ден час
Гордана Мацкова петок 6 вторник 6 понеделник 6
Елица Милошевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Славица Трипуноска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Љубинка С. Петрушева петок 6 вторник 6 понеделник 6
Јулијана Печевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Радица Стоилковска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Благица Илијевска петок 6 вторник 6 понеделник 6
Апостолова Сузана / / / / среда 5
Марина Јаковиќ / / / / среда 5
Слободанка Басотова петок 5 вторник 6 понеделник 6
Марија Лефковска петок 5 вторник 6 понеделник 6
Маја Питроповска петок 5 вторник 6 понеделник 6
Ивана С.Спасиќ / / / / среда 5
Розета Фиљкова петок 5 вторник 6 понеделник 6
Руменка Дејанова вторник 7     среда 6 понеделник 7
Анетка Трајкова вторник 7     среда 6 понеделник 7
Ана Ристовска вторник 7     среда 6 понеделник 7
Ангелина Трајковска вторник 7     среда 6 понеделник 7
Елизабета Каранфилова / / / / среда 5
Елена Боневска / / / / среда 5
Тања Гигова / / / / среда 5
Елена Панева / / / / среда 5
Марлена Најдовска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Лила Стојковска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Андријана Стефановска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Анета Младеновска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Славица Стојаноска вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Тања Горгиева вторник 5 четврток 5 понеделник 6
Анита Костадиновска понеделник 5 среда 6 петок 5
Марјан Трајковски вторник 6 четврток 6 петок 6

 

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ВО ПРЕДМЕТНА

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

наставник наставен предмет ден час
Бојана Митевска англиски јазик понеделник 6
Благица Блажевска англиски јазик среда 6
Билјана Ристоска физика вторник 6
Јосиф Шапкалиевски англиски јазик среда 7
Софија Петроска француски јазик вторник 8
Татјана Арсова англиски јазик четврток 7
Даниела Ристеска етика на религии понеделник 8
Емилија Божиновска ликовно образование вторник 8
Марина Грамова географија четврток 7
Александар Каровски историја петок 8
Даниела Моневска математика понеделник 6
Олгица Ристовска математика понеделник 7
Лилјана Трајкова хемија вторник 6
Марјан Трајковски физичко и здравствено образование вторник 6
Славјанка Николова македонски јазик четврток 6
Магдалена Јанковска македонски јазик среда 6
Валентина Николовска класична култура во европската цивилизација понеделник 8
Анета С. Николовска географија вторник 8
Олга Добревска македонски јазик понеделник 8
Тоше Трајковски историја четврток 8
Владанка Михајловска информатика четврток 7
Славица Стефановска биологија понеделник 8
Дарко Димитијевиќ физичко и здравствено образование понеделник 8
Благица Јованова музичко образование вторник 8
Даниела Денковска природни науки/биологија понеделник 8
Даниела Димишковска математика    
Донка Николова техничко образование понеделник 7
Виолета Радулова физичко и здравствено образование  

вторник

 

8

Лилјана Стефановска етика / граѓанско образование вторник 8
Анита Костадинова англиски јазик среда 6
Моника Трајковска германски јазик вторник 8