ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

2021 / 2022 година

реден број име и презиме на наставникот приемен ден термин ( од-до )
1 Бојана Митевска петок 12:45-13:25
2 Благица Блажеска понеделник 12:00-12:40
3 Билјана Ристоска четврток 10:45-11:15
4 Јосиф Шапкалиевски среда 12:45-13:25
5 Софија Петроска понеделник 13:30-14:00
6 Татјана Арсова четврток 11:15-11:55
7 Даниела Ристеска понеделник 10:00-10:30
8 Емилија Божиновска понеделник 11:15-11:55
9 Марина Грамова понеделник 9:45-10:25
10 Александар Каровски понеделник 10:30-11:10
11 Даниела Моневска вторник 10:30-11:10
12 Олгица Ристовска четврток 10:30-11:10
13 Лилјана Трајкова четврток 13:20-14:00
14 Марјан Трајковски понеделник 11:15-11:55
15 Славјанка Николова среда 10:30-11:10
16 Магдалена Јанковска среда 12:00-12:40
17 Валентина Николовска вторник 9:45-10:25
18 Анета С. Николовска четврток 9:45-10:25
19 Олга Добревска понеделник 11:15-11:55
20 Тоше Трајковски среда 10:30-11:10
21 Владанка Михајловска петок 9:40-10:20
22 Славица Стефановска четврток 10:30-11:10
23 Дарко Димитијевиќ понеделник 8:45-9:25
24 Благица Јованова понеделник 10:30-11:10
25 Даниела Денковска среда 12:45-13:25
26 Даниела Димишковска вторник 9:45-10:25
27 Донка Николова среда 9:45-10:25
28 Виолета Радулова понеделник 13:30-14:00
29 Лилјана Стефановска вторник 10:30-11:10
30 Анита Костадинова четврток 11:15-11:55
31 Моника Трајковска среда 9:45-10:25

 

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

2021 / 2022 година

реден број име и презиме на наставникот приемен ден термин ( од-до )
1 Гордана Мацкова понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
2 Елица Милошевска понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
3 Славица Трипуноска понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
4 Љубинка С. Петрушева понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
5 Јулијана Печевска четврток 07.00-8.00/ 16.00-17.00
6 Радица Стоилковска четврток 07.00-8.00/ 16.00-17.00
7 Благица Илијевска петок 07.30-8.00/12.15.-12.45
8 Апостолова Сузана среда 07.00-8.00/ 16.00-17.00
9 Слободанка Басотова понеделник 07.30-8.00/12.15.-12.45
10 Марија Лефковска вторник 07.30-8.00/12.15.-12.45
11 Елена Панева вторник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
12 Маја Питроповска вторник 07.30-8.00/12.15.-12.45
13 Марина Јаковиќ четврток 07.30-8.00/12.15.-12.45
14 Розета Фиљкова петок 07.30-8.00/12.15.-12.45
15 Руменка Дејанова петок 07.30-8.00/12.15.-12.45
16 Анетка Трајкова четврток 07.30-8.00/12.15.-12.45
17 Ана Ристовска понеделник 07.30-8.00/12.15.-12.45
18 Ангелина Трајковска петок 07.30-8.00/12.15.-12.45
19 Елизабета Каранфилова среда 07.00-8.00/ 16.00-17.00
20 Елена Боневска вторник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
21 Тања Гигова четврток 07.00-8.00/ 16.00-17.00
22 Ивана С.Спасиќ четврток 07.00-8.00/ 16.00-17.00
23 Марлена Најдовска среда 07.00-8.00/ 16.00-17.00
24 Лила Стојковска вторник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
25 Андријана Стефановска среда 07.00-8.00/ 16.00-17.00
26 Анета Младеновска понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
27 Славица Стојаноска понеделник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
28 Тања Горгиева вторник 07.00-8.00/ 16.00-17.00
29 Дневен престој петок 07.00-8.00/ 16.00-17.00
30 Анита Костадиновска четврток 11.15 – 12.00
31 Марјан Трајковски четврток 12.00-12.40