Денот на планетата Земја го одбележаа и учениците од ООУ Стив Наумов.

Учениците од 7в одделение на одделенскиот час работеа во тимови поделени во три соби

(breakout rooms) и направија презентации на три теми:

  • Денот на планетата Земја: Кога…? Како…? и Зошто…?,
  • Кој е резултатот од негрижата за нашата планета?,
  • Како може да ја подобриме грижата за нашата планета и да ја направиме поубаво место за живеење?

Во главната соба ( main room) на линкот, учениците споделуваа екран за секој тим засебно да ги претстави презентациите пред останатите тимови.

Потоа учениците ангажирано и со воодушевување ги проследија презентациите на интерактивната дигитална алатка- Nearpod

и ги работеа квизовите на интерактивната дигитална алатка- Nearpod, направени токму за  Денот на планетата Земја.