ПЛАН ЗА СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИ

учебна 2021-2022 година

 

датум на одржување карактер на средбата време на одржување одделенија
02.09.2021 г. информативна родителска средба 17ч. 00 мин од I – V одделение
17ч. 30 мин од VI – IX одделение
04.11.2021 г. родителска средба прво тримесечие 17ч.00 -17.30 мин од VI – IX одделение
17ч.30 -18.00 мин од I – V одделение
отворена средба со предметни наставници 17ч.30 -18.30 мин од I – IX одделение
21.01.2022 г. родителска средба прво полугодие 17ч.00 -17.30 мин од I – V одделение
17ч.30 -18.00 мин од VI – IX одделение
08.04.2022 г. родителска средба трето тримесечие 17ч.00 -17.30 мин од VI – IX одделение
17ч.30 -18.00 мин од I – V одделение
отворена средба со предметни наставници 17ч.30 -18.30 мин од I – IX одделение
18.05.2022 г. отворена средба со предметни наставници 17ч.00 -17.30 мин од I – V одделение
17ч.30 -18.00 мин од VI – IX одделение
15.06.2022 г. информативна родителска средба за успехот на учениците 17ч.00 -17.30 мин од VI – IX одделение
17ч.30 -18.30 мин од I – V одделение