Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија.