Известување за родители

 

Земајќи ја во предвид состојбата со пандемијата со КОВИД 19 и согласно одлуката на Министерството за образование и наука се информираат сите родители на децата кои треба да бидат запишани во прво одделение во учебната 2021/22 година дека:

-доколку на самиот упис на детето, родителот/старателот не достави потврда од извршен офталмолошки преглед, треба да приложи упат како доказ за закажан преглед. Во тој случај училиштето условно ќе ги прими документите на детето, а родителот/старателот има обврска потврдата да ја достави веднаш по извршениот преглед, најдоцна пред почетокот на учебната 2021/22 година.

-доколку родителот/старателот на детето не достави потврда од извршен стоматолошки преглед, истата може да ја достави пред почетокот на учебната 2021/22 година.