Листа на слободни изборни предмети

Изборен предмет – Имам права

Изборен предмет – Математичко – логичко резонирање

Изборен предмет – Природни катастрофи

Изборен предмет – Разрешување конфликти

Изборен предмет – Сликање, цртање, вајарство

Изборен предмет – Уметност