ВРАБОТЕНИ

РАКОВОДНО ЛИЦЕ

Елизабета Јовановска-директор

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

1. Биљана Василевска-педагог

2. Билјана Теовска-дефектолог

3. Александра Атанасовска-Крстевска-психолог

4. Мери Тодорова-Младеновска-библиотекар

НАСТАВНИЦИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

1. Марлена Најдовска

2. Маја Питроповска

3. Лила Стојковска

4. Ивана Саздова Спасиќ

5. Андријана Стефановска

6. Благица Илијевска

7. Марија Лефковска

8. Славица Трипуноска

9. Славица Стојановска

10. Јулијана Печевска

11. Руменка Дејанова

12. Гордана Мацкова

13. Љубинка Стоилковска-Петрушева

14. Анета Младеновска

15. Тања Гигова

16. Розета Фиљкова

17. Слободанка Басотова

18. Сузана Апостолова

19. Елена Боневска

20. Ана Ристовска

21. Ирена Тричковска

22. Руменка Дејанова

23. Елизабета Каранфиловска

24. Радица Стоилковска

25. Ангелина Трајковска

26. Елица Милошевска

27. Тања Горгиева

28. Анетка Трајкова

29. Елена Панева

30. Марина Јаковиќ

31. Јордан Петрушевски

НАСТАВНИЦИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Наставници по македонски јазик

1. Олга Добревска

2. Славјанка Николова

3. Магдалена Јанковска

Наставници по математика

1. Даниела Моневска

2. Олгица Ристовска

3. Даниела Димишковска

Наставници по странски јазици

1. Татјана Арсова – наставник по англиски јазик

2. Благица Блажеска  – наставник по англиски јазик

3. Бојана Митевска – наставник по англиски јазик

4. Анита Костадиновска – наставник по англиски јазик

5. Јосиф Шапкалиевски – наставник по англиски јазик

6. Петроска Софија – наставник по француски јазик

7. Моника Митреска Трајкоска – наставник по германски јазик

Наставници по историја

1. Александар Каровски

2. Тоше Трајковски

Наставници по георафија

1. Марина Грамова

2. Анета Серафимова-Николовска

Наставници по биологија и природни науки

1. Славица Стефановска

2. Даниела Денковска

Наставник по информатика и Проекти од информатика

1. Владанка Михајловска

Наставник по хемија

1. Лилјана Трајкова

Наставник по физика и природни  науки

1. Билјана Ристоска

Наставници по физичко и здравствено образование

1. Виолета Радулова

2. Дарко Димитријевиќ

3. Марјан Трајковски

4. Бобан Величковски

Наставник по ликовно образование и Иновации

1. Емилија Божиновска

Наставник по музичко образование

1. Благица Јованова

Наставници по граѓанско образование

1. Александар Каровски

2. Лилјана Стефановска

Изборни предмети

1. Даниела Ристеска – наставник по етика на религии

2. Валентина Николовска – наставник по култура на европски цивилизации

СЕКРЕТАР

1. Даниела Ристовска

СМЕТКОВОДИТЕЛ

1. Весна Богојева

ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА

1. Весна Тодоровска – хигиеничар

2. Ленче Спасовска – хигиеничар

3. Слаѓана Дуртанова – хигиеничар

4. Наташа Антевска – хигиеничар

5. Ана Тасевска – хигиеничар

6. Лазиме Јахии – хигиеничар

7. Гордана Илиевска – хигиеничар

8. Сузана Савевска – хигиеничар

9. Љупчо Андовски – хаусмајстор